Ib Enevoldsen er managing director i Rambøll
Diversitet

Rambøll tiltrækker unge talenter til fremtidens jobs gennem diversitet

Ib Enevoldsen til Michael Monty
23. oktober 2020

Rådgivningsvirksomheden Rambøll har lanceret en familiepakke, der får hverdagen til at hænge bedre sammen for medarbejdere med børn, samt luget ud i fordomme og bias, som hidtil har præget virksomhedens tilgang til blandt andet de kvinder, der vender tilbage efter barsel. I denne artikel fortæller Rambølls administrerende direktør om virksomhedens arbejde med at fremme ligestilling og diversitet – samt konsekvenserne heraf.

Gå til Action card

Udgangspunktet er en benhård kamp om talenterne, når den danske afdeling af rådgivningsvirksomheden Rambøll har lanceret en ny familiepakke for virksomhedens 3.300 medarbejdere. Andre nøglebegreber er forbedrede karrieremuligheder for nybagte forældre, tilskyndelse til at flere bliver ledere og øget fokus på diversitet.

Som administrerende direktør i Rambøll Danmark Ib Enevoldsen udtrykker det:

»Vi er et rådgivende firma, som lever af at have de rigtige mennesker ansat. Mennesker, som har en ekspertise, og som på højeste niveau kan begå sig i de systemer, vi har.

Vi er nødt til at sikre os, at Rambøll er en attraktiv arbejdsplads for både de dygtigste mænd og kvinder, og vi har måttet konstatere, at vi især har haft svært ved at tiltrække kvinder. Derfor har vi i høj grad fokus på, hvordan vi kan tiltrække og fastholde unge talentfulde kvinder, som vil kunne kombinere det at få børn med at have en karriere«.

Rambølls familiepakke

De nye ekstra tilbud til medarbejdere i Rambøll, som har børn under 10 år, er blandt andre disse:

  • Op til fem ekstra omsorgsdage i ekstraordinære situationer.
  • Ekstra pensionsindbetaling i forbindelse med barsel, så der ikke kun er fuld løn og pension i 20 uger. Fremover fortsætter indbetalingerne til pension i den periode, hvor moderen er på forældreorlov.
  • Udarbejdelse af forventningsplan og returplan før og efter barsel.
  • Karrierecoaching og mentorordning.
  • Mulighed for at gå ned i tid – også som leder.
  • Familieuge i uge 32 (sidste uge af skolernes sommerferie), hvor børn kan komme med forældrene på arbejde.
Fold ud

Tilgodeser både mænd og kvinder

Rambølls nye familiepakke skal kort sagt give kvinderne de bedst mulige vilkår i den eller de perioder af deres liv, hvor de er på barsel, og ikke mindst når de vender tilbage til jobbet efter endt barsel og stadig har små børn i hjemmet.

Samtidig vil Rambøll meget gerne give de unge fædre bedre mulighed for at kunne tage del i de hjemlige opgaver, uden at det går ud over deres karrieremuligheder. Fædrene skal for eksempel opleve, at der ikke bliver set skævt til dem, når de er hjemme på børns første sygedage, og når de går til forældresamtaler på skolen.

Ud over de vilkår Rambøll har lanceret i familiepakken, har de samtidigt arbejdet med ledernes mindset omkring work-life-balance hos medarbejdere med små børn samt diversitet.

Ledere kan være på nedsat tid

For Ib Enevoldsen er det vigtigt at tilskynde flere medarbejdere til at ville gå ledervejen, og den vej skal også være attraktiv at gå ad for de unge medarbejdere med børn.

Hidtil har det hos nogle været holdningen, at man ikke kan være leder i Rambøll, hvis man er på nedsat tid. Det kan man godt fremover jævnfør tankegangen og indholdet i familiepakken.

Pakken indeholder blandt andet op til fem ekstra omsorgsdage i ekstraordinære situationer, en særlig familieuge i den sidste uge af skolernes sommerferie, hvor mindre børn er velkomne til at tage med mor eller far på arbejde, udarbejdelse af såkaldte forventningsplaner før barsel og en returplan for, hvad der skal ske, når barslen er slut og arbejdslivet starter igen.

Ib Enevoldsen har ikke defineret et succeskriterium for familiepakken. Men for direktøren vil pakken og de nye fokusområder være en succes, hvis flere forældre – især unge kvinder – får øjnene op for, at det faktisk godt kan lade sig gøre både at få børn og have en karriere.

Ib Enevoldsen er managing director i Rambøll

Bedre forventningsafstemning om arbejdsopgaver efter barsel

Som optakt til implementeringen af de mange nye tiltag målrettet virksomhedens medarbejdere med børn under 10 år har samtlige 150 ledere, deriblandt Ib Enevoldsen selv, været på skolebænken. Her blev det for virksomhedens administrerende direktør helt tydeligt, at nogle af de udfordringer, der tidligere har været i forhold til barsel og medarbejdere med små børn, handler om fordomme og unconscious bias hos lederne.

Timerne i kursuslokalet blev derfor i høj grad brugt på at diskutere, hvilke traditionelle mønstre og holdninger der skal ændres, og hvilke deciderede fordomme og myter det er på tide at få begravet.

Det beskrives godt af et eksempel, som Ib Enevoldsen giver.

»Tidligere, når en dygtig kvindelig projektleder på 25-30 år kom tilbage fra ét års barsel, sagde den pågældende medarbejders afdelingsleder – lidt karikeret – typisk: ”Nu er du jo i ny situation, hvor du skal tage hånd om din lille familie, så i den kommende tid kan du hjælpe lidt til med nogle projekter …”.

Men måske har den reaktion været et udtryk for misforstået venlighed hos lederen. Måske ville den unge kvinde allerhelst tilbage til det job og det lederansvar, hun havde før barslen«, siger Ib Enevoldsen.

Derfor lægger Rambøll nu meget vægt på, at lederne skal tale og forventningsafstemme med kvinderne både før og umiddelbart efter, at de er kommet tilbage fra barsel, og generelt skal begrave deres egne forestillinger for i stedet at lytte mere til de enkelte kvinder.

Den hidtidige misforståede venlighed fra ledernes side kan ifølge direktøren yderligere have den konsekvens, at mange kvinder i løbet af børnenes første år indretter familielivet sådan, at det bliver svært for dem senere at genoptage karrieresporet – ofte fordi årene i mindre ansvarsfulde roller på jobbet fører til, at de mister troen på sig selv.

Det er OK at gå hjem klokken 15:15 for at hente børn

Ud over at samtalerne og udarbejdelsen af returplaner nu er systematiseret, har lederne i Rambøll haft meget fokus på at kigge på sprogbrug, for eksempel i stillingsannoncer, og måden at anskue medarbejdernes arbejdstid på.

Det skal ifølge Ib Enevoldsen blandt andet være helt slut med at kigge skævt til medarbejdere, som går hjem klokken 15:15 for at hente børn, og i stedet måle performance ud fra de timer, man er til stede.

»Det kan godt være, at en mand eller kvinde med små børn i en periode kun arbejder 30 timer om ugen, mens der er kollegaer, som sidder på kontoret i væsentligt flere timer.

Men der er masser af eksempler på medarbejdere, som performer ganske glimrende og effektivt i de 30 timer, de arbejder, og som så senere i livet eller i særlige spidsbelastningsperioder arbejder mere. Det handler om at få skabt en kultur, hvor man kan performe i en fleksibel verden«, pointerer Ib Enevoldsen.

Det har derimod ikke været på tale for Rambøll i særlig grad at gå ind at tilskynde virksomhedens mænd til at tage mere end 14 dages barselsorlov.

»At mange mænd vælger kun at holde to ugers barselsorlov er mere et samfundsproblem og et værdipolitisk spørgsmål, end det er et Rambøll-problem. Rent faktisk holder en stor del af mændene i Rambøll meget barsel, men vi har ingen planer om at blande os i, hvorvidt de holder to uger eller mere.

Vores agenda er at skabe muligheder for både mænd og kvinder og at tiltrække og udvikle talenter«, siger Ib Enevoldsen.

Ib Enevoldsen er managing director i Rambøll

Skal ikke straffes for at få børn

En anden del af familiepakken handler om, at der fremover bliver indbetalt pensionsbidrag i hele den periode, en Rambøll-medarbejder er på barsel.

Hidtil har systemet været, at kvinderne får fuld løn og pension i 20 uger, hvorefter de i en eventuelt længere periode er på barselsdagpenge under forældreorloven og tilmed må undvære pensionsindbetalingen fra arbejdsgiveren i resten af perioden – typisk cirka et halvt år.

»Én ting er, at man mister en lønindtægt i sidste del af sin barsel. Men vi kom frem til, at det ikke er rimeligt, at man som 70-årig skal stå med en mindre pensionsopsparing, bare fordi man tidligere i sit liv har været væk fra arbejdslivet i perioderne efter, at man har fået børn.

Derfor har vi valgt at give kvinderne en ekstra pensionsindbetaling, da vi kan se, at det især er deres pensionsopsparing, det går ud over«, siger Ib Enevoldsen.

Han lægger ikke skjul på, at pensionsindbetalingen er en beslutning, som koster »en del penge« for Rambøll.

»Men vi vurderer, at det på sigt er en god investering for Rambøll i nogle medarbejdere, som vi gerne vil satse på – og det underbygger vores værdimæssige italesættelse af, at man skal ikke straffes for at få børn«, fastslår Ib Enevoldsen.

Hele arbejdet med familiepakken og tilgangen til småbørnsforældrene har dog også ført til beslutninger, som ikke alle medarbejdere har været lige begejstrede for.

For eksempel fjerner Rambøll nu den hidtidige ordning, hvor Grundlovsdag var en halv fridag, og det er blevet meldt ud, at medarbejderne fremover skal bruge deres flekstid på at gå til ordinære læge- og tandlægebesøg.

»Det har givet noget kritik. Men for at kunne skrue op på nogle områder, er vi også ud fra en forretningsmæssig tilgang nødt til at skrue ned nogle andre steder. Og jeg mener grundlæggende, at med al den fleksibilitet vi giver, må det også være rimeligt, at der kommer noget den anden vej«, siger Ib Enevoldsen.

Fokus på diversitet for kundemøder

Et andet område, Rambøll har fornyet fokus på, er diversiteten, når rådgivere fra virksomheden tager til møder hos kunder. Ifølge Ib Enevoldsen har det ikke været usædvanligt i en virksomhed med stor overvægt af mænd, at tre mænd tog af sted til et møde hos en kunde, hvor kunden var repræsenteret af tre kvinder. »Det handler ikke om, at der partout altid skal være medarbejdere af begge køn med, når Rambøll er repræsenteret til møder, og vi skal for dens sags skyld heller ikke derud, hvor der altid skal være både unge og ældre, etniske danskere såvel som udlændinge.

Først og fremmest skal vores medarbejdere være gode til at forstå kundens behov og gode til at tale med andre mennesker. Men det handler om, at hvis vi skal rådgive om et nyt byggeri af en ungdomsskole, skal vi måske ikke kun sende medarbejdere på 60 år.

Det er bare nemmere at kommunikere med nogle på nogenlunde samme alder. Og det samme gør sig ofte gældende, hvis der sidder både mænd og kvinder på begge sider af bordet«, siger Ib Enevoldsen.

Om Rambøll

Rambøll er en international rådgivningsvirksomhed, der blev grundlagt i Danmark i 1945. De beskæftiger 15.500 medarbejdere fordelt i 35 lande, heraf 3.300 i Danmark. Gennemsnitsalderen for medarbejderne i Rambøll Danmark er 39 år. Blandt Rambøll Danmarks medarbejdere er der 48 nationaliteter. 

Mere om diversitet

Sheela Søgaard går på kontoret
Årets Leder 2022

Sheela Søgaard: »Som leder er jeg drevet af at få folks drømme til at gå i opfyldelse«

Sheela Maini Søgaard har som topchef transformeret BIG fra Bjarke Ingels’ danske arkitektfirma til et internationalt megabrand. Hun er en rollemodel, der sætter ligestilling og diversitet på dagsordenen, og så er hun godt i gang med at skabe ’fremtidens arbejdsplads’, hvor alles meninger tæller, og hvor det er rart og sjovt at være. Derfor kan Sheela Søgaard kalde sig Årets Leder 2022.
19 min.
Agnethe Bentzon sidder på en bænk på Novo Nordisks kontor
BÆREDYGTIG LEDELSE

Flygtninge har svært ved at få studiejob. Her gør man adgangen til en stilling lettere

Novo Nordisk rekrutterer målrettet efter nydanskere og studerende med flygtningebaggrund for at hjælpe dem i gang på det danske arbejdsmarked. »Det er jo mennesker, som er virkelig motiverede,« fortæller leder, Agnethe Bentzon.
15 min.
Katja Moesgaard
LGBT+

»Vi er stadig der, hvor ledere ikke tør fortælle, at de er homoseksuelle, af frygt for at skade karrieren«

Virksomhederne skal arbejde meget hårdere på at sikre reel inklusion og diversitet, siger Katja Moesgaard, der er en af de få topchefer, der åbent fortæller, at hun tilhører LGBT+-miljøet.
9 min.
Portræt af Ea Andersen
BÆREDYGTIG LEDELSE

I IKEA øver ledere og medarbejderne sig i kønsneutrale pronominer

»Der er flere og flere af de unge, som bryder med normerne for køn. Derfor er vi også nødt til at klæde lederne på til at vide noget om det,« mener de hos IKEA, hvor de har omklædningsrum ”for alle”, og uniformerne ikke længere er til enten kvinder eller mænd.
20 min.
Martin Skou Heidemann og medarbejder Sidsel Boet
BÆREDYGTIG LEDELSE

Det skal være slut med lumre bemærkninger og letpåklædte damer i skurvognen

I Martin Skou Heidemanns tømrervirksomhed er målet, at der skal være minimum 25 procent kvindelige lærlinge. Derfor er der nultolerance overfor sexistiske kommentarer, og de nøgne damer er taget ned fra væggen i skurvognene.
17 min.
Braw Bakir er salgsdirektør for 525 Netto-butikker

Braw Bakirs forældre flygtede ud af Irak: Nu er han salgsdirektør for 525 Netto-butikker

Hans forældre flygtede fra Saddam Hussein, da han var 14 år, men Braw Bakir føler sig ikke som en mønsterbryder og nægter at optræde som et symbol på vellykket integration. Han vil meget hellere måles på det, han præsterer som salgsdirektør i Netto med ansvaret for 14.500 ansatte.
12 min.
I din indbakke Konkrete værktøjer og viden om ledelse

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag ugentlig inspiration, værktøjer, portrætter, kurser og guides.

Luk
I din indbakke Konkrete værktøjer og viden om ledelse

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag ugentlig inspiration, værktøjer, portrætter, kurser og guides.