Mennesker på heste og kameler i ørken
Foto: Morten Svendsen
Personlig ledelse

Hvad er modig ledelse?

Karsten Mellon til Ulla Hinge Thomsen
23. October 2020

At sætte sig selv på spil, stille nysgerrige spørgsmål til medarbejderne og turde indrømme sine fejl. Det hører med til at være en modig leder, og med mod får du både et bedre beslutningsgrundlag og skaber mere menneskelige arbejdspladser, mener ledelsesforsker og ph.d. Karsten Mellon, der har skrevet bogen Mod i ledelse. Modig fremfor magelig.

Gå til Action card
Hvornår har du sidst stået foran dine medarbejdere og nysgerrigt spurgt dem, hvad de syntes om en bestemt problemstilling, uden på forhånd at have besluttet, hvad du selv syntes? Hvor ofte indrømmer du over for andre på arbejdet, at du har taget fejl? Hvor tit siger du ærligt og redeligt undskyld? Kan du stå på mål for dine beslutninger og din kritik, uden at skulle forklare og forsvare?

Hvis du hurtigt og uproblematisk kan svare på ovenstående spørgsmål, er du formentlig det, Karsten Mellon ville kalde en modig leder – eller du øver dig i at være det.

»Hvis man skal sammenfatte det i én sætning, så er en modig leder et menneske, der er bevidst om sine egne følelser og tanker, både i forhold til historien, den situation, der er lige nu, og hans eller hendes forestillinger om fremtiden.

Den modige leder kender sig selv godt og anerkender, at ledere ligesom alle andre mennesker er sårbare, tvivlende og fejlbarlige, og at modet er drivkraften, der får os gennem frygten over på den anden side af den flod, vi er bange for at krydse. Fordi det er nødvendigt. På den måde kommer mod i spil hver dag«, siger Karsten Mellon, der netop har udgivet bogen Mod i ledelse.

Det modsatte er den magelige leder, der undgår ubehaget ved at undlade at stille spørgsmål, gøre som hun plejer og udstråle (skrå)sikkerhed.

»Magelighed kan ramme os alle. Problemet er, når den professionelle leder i højere grad søger at indfri egne ambitioner, lyster og interesser, end at fokusere dedikeret og fuldt ud på opgaven, der kan opleves besværlig, kort sagt.

Alt for ofte rationaliserer ledere begrundelsen. Det vil sige, at de kommer med bortforklaringer for at undgå, at undlade og at springe over, hvor gærdet er lavest. Det er den magelige leder, som vi ikke ønsker. Den modige leder tør se realiteterne i øjnene og sætter opgaven og medarbejderne først«, siger Karsten Mellon.

Eksempler på modig ledelse

 • Når du kan sige oprigtigt undskyld.
 • Når du tør revidere en beslutning efter input fra andre, selv om du ikke fremstår handlestærk
 • Når du viser tillid til, at dine medarbejdere gør det bedste, men samtidig ved, at der vil blive begået fejl, og at det vigtige er, at de tør spørge, hvis de har brug for hjælp.
Fold ud

Måske har du en instinktiv fornemmelse af, hvad mod er. Og mod er da mildt sagt heller ikke noget nyt begreb, hverken i verdenshistorien eller ledelsesteorien. »Der har altid været brug for mod i ledelse.

Men ledere i dag opererer i en virkelighed, hvor kompleksiteten hele tiden stiger, og hvor trenden går i retning af at åbne op for kompleksiteten, snarere end at reducere den. Det kalder på mere mod i betydningen bevidsthed, nysgerrighed og refleksion«, siger Karsten Mellon.

I Mod i ledelse trækker han på en række filosofiske, psykologiske og ledelsesteoretiske tænkere, fra antikke filosoffer som Aristoteles og Platon til moderne tænkere som danske Rane Willerslev og det amerikanske forskerpar Mary og Kenneth J. Gergen. For eksempel var mod ifølge filosoffen Aristoteles (384-322 f.v.t.) en dyd: En gylden mellemvej mellem dumdristighed og fejhed.

»Aristoteles siger, at den dumdristige frygter for lidt, den feje for meget, og den modige frygter tilpas, men handler alligevel. Ligesom den modige leder i dag mærker sin tvivl eller frygt, men handler alligevel«, siger Karsten Mellon.


Om Karsten Mellon

Karsten Mellon er ph.d., cand.mag. i pædagogik, master i organisationspsykologi og lektor. Han er desuden foredragsholder, ledelsesforsker i modig og ydmyg ledelse og har selv erfaring med ledelse af ledere i forskellige typer organisationer.

Karsten Mellon er forfatter til en række bøger om blandt andet mod og ledelse, senest Mod i ledelse. Modig fremfor magelig, der udkom på Hans Reitzels Forlag tidligere på måneden.

Fold ud

Lederens særlige ansvar

Uanset om man anskuer ledelse som noget, der udøves af et bestemt individ til andre individer, i relationer eller mere flydende i organisationer, så har du som leder en særlig position, der giver dig mulighed for at påvirke tingenes gang og andre mennesker. Med det følger ifølge Karsten Mellon også et bestemt ansvar. »Ledere bør have en særlig indstilling til at følge værdier, udføre handlinger og nå nogle mål, som er mere til fordel for organisationen og mindre til fordel for dem selv. Du skal som leder, mener jeg, besidde en kombination af ydmyghed og integritet«, siger Karsten Mellon.

Dette indebærer ifølge Karsten Mellon at sætte dig selv på spil, blandt andet ved åbent at spørge ud i organisationen, hvad andre mener – også om dig.

Hermed bliver du dels beriget med en større viden, som du kan træffe bedre beslutninger ud fra, dels er du med til at skabe en bedre organisation at arbejde i for det enkelte menneske.

Et sted, hvor alle frit kan udtrykke sig uden at skulle frygte mobning eller tyrannisering. Og det er intet mindre end en etisk fordring for dig som leder, mener Mellon.

»Når man er leder for andre mennesker, er de ikke midler til målet. De skal ikke objektiviseres. Du har en pligt til at skabe psykologisk sikkerhed. Verden har ikke brug for teflonbelagte, hårdkogte ledere, der dikterer og regerer. Vi har brug for ledere med psykologisk indsigt.

Det handler for mig basalt set om, at vi skaber ønskværdige måder at arbejde og leve på, og lederne har ansvaret«, siger Karsten Mellon.

Kritisk reflekterende leder

Karsten Mellon har skrevet sin bog som inspiration til dig, der vil lede mere modigt, velvidende at vi alle sammen kan bruge lidt mere mod.

»Nogle gange vil vi gerne hen til mageligheden og væk fra ubehaget, hvilket blandt andet vil sige, at vi forsøger at undgå kritik eller selv at udøve kritik. Og vi vil skærme os for realiteterne og gøre, som vi plejer, så vi ikke fejler.

Men det er ikke nødvendigvis den professionelt bedste løsning. Jeg vil gerne have, at ledere er kritisk reflekterende og nysgerrige, og her er mod en drivkraft«, siger Karsten Mellon.

Det betyder dog ikke, at du som leder skal opgive din beslutningskraft.

»Mod handler ikke om, at vi skal slippe for at tage svære beslutninger, dele skriftlige advarsler ud eller påpege fejl i organisationen. Selv om mod i sin kerne handler om ydmyghed og integritet, handler det også om ansvar, viljestyrke og at træde i karakter«, understreger han.


Vær en modig leder til daglig

Ingen kan rigtig være uenig i begreber som ydmyghed, integritet og ansvar, men hvordan gør du det i din daglige ledelse? Hvad kan du gøre, når arbejdsdagen starter, og du gerne vil være lidt mere modig?

Ét sted at starte kunne ifølge Mellon være at reflektere over, om du spørger ind til medarbejdernes idéer, velvidende at det formentlig vil betyde, at du får åbnet for Pandoras æske.

»Øv dig i at være nysgerrigt spørgende og ikke-belærende. Det er svært, fordi vi som ledere skal give afkald på at være den, der ved bedst, på at være kompetente og potente, og det synes mange ledere er meget svært.

Men det handler om dosering – om at blive lidt længere i besværet eller ligefrem ubehaget, end du egentlig har lyst til«, siger Karsten Mellon.


Har du integritet som leder?

At arbejde med sit mod kan være en lidt ensom affære. Ofte er det nemlig en proces, der foregår inden i den enkelte leder, og som andre ikke rigtig får øje på.

Én måde at gøre ensomheden mindre på er ved at alliere sig med det, Karsten Mellon kalder en integritetspartner – en fortrolig kollega, som du tør stille og få stillet følgende spørgsmål af.

 1. Hvornår har du på det seneste oplevet, at dit mod og din integritet var på spil?

 2. Jeg, som din integritetspartner, har oplevet følgende ... (her forklarer du dig som kollega), hvor jeg synes, du har påvirket din integritet i en (positiv eller negativ) retning.

 3. Hvilke ledelseshandlinger, for eksempel beslutninger, kan du modigt gå til med henblik på at styrke din troværdighed over for medarbejderne? Hvad skal du turde gøre og adressere anderledes, end du gør i dag?

At øve sig, gerne sammen med andre, er nemlig den bedste måde at blive mere modig på. Derfor er der også et væld af lignende øvelser og refleksionsspørgsmål i bogen.

Modig ledelse – punkt for punkt

 1. Begrebet mod har været diskuteret siden Antikken. Ifølge Aristoteles er modet en gylden middelvej mellem fejhed og dumdristighed. Ledere har i kraft deres position et særligt ansvar for at arbejde for resultater til fordel for den organisation og de medarbejdere, de leder, frem for til fordel for dem selv. Det kræver mod.  
 2. Som moderne modig leder ser du din egen frygt, angst og tvivl i øjnene, men handler alligevel. Modet er kraften, som bringer dig videre i hverdagen, handling for handling, hver eneste dag. Den magelige leder vælger den nemme vej for at mindske sit eget ubehag og undgå at sætte sig selv på spil.  
 3. Som modig leder spørger du ydmygt og nysgerrigt ind til både andres idéer og kritik og forslag til forbedringer, inklusive af dig selv, og undgår at belære og diktere, men tør samtidig tage beslutninger og påpege fejl. Den magelige leder skærmer sig fra realiteterne, bebrejder andre sine fejl og tvivler aldrig udadtil.
 4. Når du er en modig leder, får du et bedre beslutningsgrundlag, samtidig med at du skaber psykisk tryghed, hvor mennesker kan arbejde uden at frygte sladder, mobning og negativ feedback. Dermed får du både selv bedre muligheder for at skabe gode resultater og lever op til en etisk menneskelig fordring om at skabe ønskværdige måder at arbejde og leve på.
 5. Mod kan trænes, gerne sammen med andre. Det er er en fortsat læringsproces at blive en modig leder. Mod er ikke et endemål eller et quickfix, men et uundværligt værktøj i din ledelseskasse.
Kilde: Mod i ledelse af Karsten Mellon.
Fold ud

Alle organisationer har brug for modige ledere

Ligesom forskellige medarbejdere kalder på forskellige former for ledelse, har hver organisation sin kultur og kalder på en bestemt form for mod fra lederen. Karsten Mellon har selv haft lederstillinger, der kaldte på to forskellige former for mod:

»I den ene var jeg meget anerkendende og insisterede på tillid til medarbejdere i grupper, som arbejdede selvstændigt. Det fungerede godt, syntes jeg. I den anden blev jeg bedt om at reorganisere og stramme op.

I det første var det modet til at slippe kontrollen og lade medarbejderne udfolde sig, jeg havde brug for; i det andet var det modet til at træde i karakter.

Begge dele er vigtige at kunne, men i det sidste job skulle jeg samtidig udføre noget, jeg ikke rigtig kunne stå på mål for. Der handlede det også om modet til at sige fra opadtil«, siger han.

To politikere, en skuespiller …

I bogen interviewer Karsten Mellon blandt andet tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, medlem af Folketinget Bertel Haarder, badmintonspilleren Viktor Axelsen samt skuespiller Ghita Nørby.

Hver især repræsenterer de fire et aspekt af modig ledelse, siger han.

»Helle Thorning-Schmidt siger blandt andet, at mod handler om omdømme. Om at gøre nogle ting, som, man ved, kan skade ens eget omdømme, men som er til et større bedste. Det har hun gjort som statsminister.

Bertel Haarder talte om ikke at være bange for at stå op for politiske beslutninger og modtage hård kritik, blandt andet under de store demonstrationer imod ham, da han var undervisningsminister, mens Ghita Nørby omvendt lagde vægt på at turde være den, der træder i karakter og kritisere, når noget ikke er godt nok«, siger Karsten Mellon.

... og en badmintonstjerne

Den fjerde interviewperson, Viktor Axelsen, nævner en situation under OL 2016, der illustrerer begrebet negativ kapabilitet. Det er et begreb inden for den psykodynamiske ledelsesteori, der handler om lederens evne til at udholde tvivl og usikkerhed uden at gribe til hurtige handlinger.

I eksemplet med Viktor Axelsen handler det om at holde tilbage fra at spille aggressivt og offensivt i en afgørende bronzekamp i OL 2016.

»I stedet for at give den gas, må han forholde sig mere roligt og afventende for at finde det, han kalder ”den rigtige chance”. Jeg synes, det er et virkelig fint billede på negativ kapabilitet«, siger Karsten Mellon.

De fire eksempler viser tilsammen den måske vigtigste pointe overhovedet om mod, nemlig at selv om du som leder skal turde stå frem, så vil der altid følge en sårbarhed med. Det er den, i kombination med viljestyrke, der giver godt lederskab. Og det skal holdes vedlige – og trænes.

»Mod er en fortsat læringsproces. Det stopper ikke«, afslutter Karsten Mellon.

Action Card

Sådan bedriver du modig ledelse

 1. Se din egen frygt og tvivl i øjnene, men handl alligevel – hver dag, handling for handling. Læn dig ind i ubehaget, for alternativet er at undgå at sætte dig selv på spil, og det er det modsatte af mod.
 2. Spørg ydmygt og nysgerrigt ind til både andres idéer og kritik og forslag til forbedringer, inklusive af dig selv. Undgå at belære og diktere, men tag de nødvendige beslutninger – du er stadig lederen.
 3. Træn din integritet med en makker, som du stoler på, for eksempel en lederkollega i en anden afdeling. Hjælp hinanden med at spotte, hvornår I handler med integritet – og hvornår I ikke gør.
 4. Sig oprigtigt undskyld, når du har begået en fejl. Revidér dine beslutninger, hvis de er forkerte, også selv om du ikke fremstår handlestærk derved.
 5. Vis tillid til, at dine medarbejdere gør deres bedste, velvidende at de vil begå fejl. Det er okay, blot de tør bede om hjælp til at rette fejlene.

Relaterede artikler

Mikael Trolle
Fremtidens lederskab

»Det er jo vanvittigt at have resultatmål, hvis de begrænser din evne til at udfolde virksomhedens potentiale til et højere niveau«

Fremtidens ledere skal tale mindre om budgetter og resultatmål og mere om drømme, næstekærlighed og elskværdige livsrejser for at forberede medarbejderne på en uforudsigelig fremtid. Budskabet kommer fra Mikael Trolle, der sammen med Jim Hagemann Snabe står bag ledelsesmodellen Dreams & Details. 
14 min.
Tim Whyte
LEDERCOACHING

»Jeg kan vende ting med min coach, som jeg ikke kan vende med min chef«

Som leder er der sjældent tid til at reflektere dybere over beslutningerne i en travl hverdag. Det rum skaber ledelsescoaching. Mød to ledere, som bruger det til at blive klogere og bedre til ledelse.
7 min.
To kollegaer fra LB forsikring går en tur for at få en pause

I årevis har vi glemt de reelle pauser på kontoret. Men pauser bør være lederens strategiske værktøj

Et forsøg blandt travle kontormedarbejdere har vist, at især én type pause giver højere humør og bedre kundeservice.
15 min.
Martin Skou Heidemann og medarbejder Sidsel Boet
BÆREDYGTIG LEDELSE

Det skal være slut med lumre bemærkninger og letpåklædte damer i skurvognen

I Martin Skou Heidemanns tømrervirksomhed er målet, at der skal være minimum 25 procent kvindelige lærlinge. Derfor er der nultolerance overfor sexistiske kommentarer, og de nøgne damer er taget ned fra væggen i skurvognene.
17 min.
Sommerlæsning
Inspiration

Her er bøgerne 10 markante ledere skal læse denne sommer

I tvivl om hvad du skal læse i sommerferien? Her er inspiration fra 10 topledere, der allerede har pakket læsestof til stranden. Fra strategieksekvering over lyrik og skilsmisser til en klassiker fra 1943.
9 min.
Henrik Stenmann og medarbejdere til møde
Bæredygtig Ledelse

Her var de først med den fire dages arbejdsuge. Sådan skar de fredagen væk med succes

Henrik Stenmann startede med en drøm om at give sine medarbejdere en 30 timers arbejdsuge til samme løn. Grundig research, dataanalyse og en teknik opkaldt efter en tomat fordoblede næsten medarbejdernes produktivitet og øgede livskvaliteten.
21 min.